Accademic Calendar 2022-23

Calendar

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 / September Examination Period 26.8.2022 –  23.9.2022 Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου / Start of Winter Semester 3.10.2022 Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου …